PROGRAM

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLA JOSEFA KAJETÁNA TYLA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (DJKT) 2024

se sídlem Plzeň – Jižní Předměstí, Palackého náměstí 2971/30, PSČ 301 00, lČO: 00078051, DIČ: CZ00078051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni pod značkou Pr 635.

DJKT si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Jejich změněnou aktuální podobu vždy uveřejní na svých webových stránkách www.djkt.eu. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.

Obchodní podmínky jsou platné ke 14. březnu 2024.

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace, IČO: 00078051, se sídlem Plzeň – Jižní Předměstí, Palackého náměstí 2971/30, PSČ 301 00 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím prodejních míst.

Prodejním místem se pro účely těchto VOP považuje:

 • internetový portál Plzeňská vstupenka, který provozuje společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen „PMDP“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25220683. Internetový portál je provozován PMDP na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.plzenskavstupenka.cz,
 • prodejní místa Plzeňské vstupenky, síť těchto prodejních míst je zveřejněna na internetové adrese http://www.plzenskavstupenka.cz,
 • pokladny DJKT, provozní dobu jednotlivých pokladen stanovuje DJKT a je uvedena na webové stránce DJKT http://www.djkt.eu (dále jen“ web DJKT“).

Kupující nákupem produktů potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy (před vlastním uskutečněním objednávky) seznámil s VOP, které jsou k dispozici na všech prodejních místech DJKT a na webových stránkách www.djkt.eu, a akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku koupě produktů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, přičemž nové znění VOP zveřejní DJKT vždy na webu DJKT. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí občanských zákoníkem.

Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere kupující na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.

2. Rezervace vstupenek

Délka rezervace (doba, po kterou máte vstupenky rezervovány) je stanovena dle typu platby - 7 dnů při platbě převodem, 3 dny při osobním odběru v prodejním místě Plzeňské vstupenky a 1 hodinu při platbě on-line kartou. Vstupenky lze on-line rezervovat nejpozději tři dny před termínem představení.

NOVĚ od 15. 3. 2024:

Pro představení soboru muzikálu jsou rezervace omezeny pouze na první tři dny prodeje (délka rezervace zůstává max. 3 dny). Po tomto období není možné založení nové rezervace ani prodloužení rezervace stávající.

3. Hromadné objednávky

 • Při hromadném objednání vstupenek je možná platba fakturou. Tento způsob platby vyžaduje zaslání písemné objednávky s přesnými fakturačními údaji. Vystavená faktura má splatnost 14 dnů a lze ji zaplatit převodem z účtu nebo osobně v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16, Plzeň. Faktury jsou vystavovány nejpozději 1 měsíc před představením a je možno vystavit pouze v českých korunách.  Počet vstupenek je možné upravit, ale nejpozději do vystavení faktury. Po vystavení faktury vstupenky nelze měnit ani vracet. Fakturu lze stornovat pouze při zrušeném nebo změněném představení ze strany DJKT.
 • Hromadnou objednávkou se rozumí počet 7 a více vstupenek.
 • Vystavená faktura musí být zaplacená v době splatnosti! Po zaplacení faktury a připsání částky
  na účet DJKT jsou vstupenky zaslány doporučenou poštou.
 • Zahraniční cestovní kanceláře mohou pro účely reklamy požádat o zaslání programu k danému představení, avšak max. v počtu 2 ks.
 • Cena za zaslání vstupenek je dle aktuálního tarifu České pošty a je součástí manipulačního poplatku objednávky.

4. Předprodej vstupenek DJKT

 • Cenu vstupenek stanoví DJKT. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.
 • V pokladnách DJKT lze uhradit vstupenky pouze v českých korunách, hotově nebo platební kartou.

5. Večerní pokladny DJKT

Pokladny jsou otevřeny vždy jednu hodinu před začátkem představením

 • Velké divadlo – Smetanovy sady 16, Plzeň, č. tel. +420 378 038 128
 • Nová scéna – Palackého nám. 30, Plzeň, č. tel. +420 378 038 059
 • Malá scéna – Palackého nám. 30, Plzeň, č. tel. +420 378 038 439

Na všech pokladnách lze platit v hotovosti i platební kartou.

6. On-line rezervace a prodej vstupenek

Na webových stránkách plzenskavstupenka.cz www.djkt.eu je možné si on-line zarezervovat a zakoupit vstupenky na většinu představení DJKT. On-line prodej zajišťuje Centrální rezervační kancelář v Praze, tel. +420 277 012 677 a e-mail: info@plzenskavstupenka.cz. Zde budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se on-line prodeje.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o. si vyhrazuje právo neposkytovat všechny vstupenky do on-line prodeje.

7. Odd. prodeje a služeb – Smetanovy sady 16 /pod terasami Velkého divadla/, Plzeň

 • Zajišťuje prodej vstupenek (pokladna předprodeje).
 • Vyřizuje hromadné objednávky na základě, vystavuje faktury, tiskne vstupenky.
 • Zajišťuje prodej předplatného na příslušné období.

8.  Poukázky

Přijímáme poukázky Pluxee (Sodexo) a Edenred. Na poukázky nevracíme a doplatek je možné uhradit pouze hotově. Přijímáme také platební kartu Sodexo a Edenred.

9. Dárkové poukazy DJKT

Platnost dárkových poukazů DJKT je vždy uvedena přímo na dárkových poukazech. V případě dotazů či nejasností kontaktujte oddělení prodeje a služeb (e-mail: vstupenky@djkt.eu, tel.: +420 378 038 190).

10. Rezervační karta DJKT

Rezervační karta DJKT slouží k přednostnímu nákupu nejvýše 2 ks vstupenek na pokladně předprodeje DJKT, a to nejdříve 5 pracovních dnů před zahájením prodeje. Cena Rezervační karty DJKT je 480 Kč. Karta je nepřenosná. Platnost karty je 1 rok od data nákupu.

Aktuálně DJKT již nové rezervační karty nevydává.

11. Kluby DJKT

OBCHODNÍ PODMÍNKY KLUBU OPERY / ČINOHRY / MUZIKÁLU / BALETU DJKT (platné od 9. 2. 2024)

Podrobné informace k plnění v jednotlivých klubech DJKT naleznete v příloze.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace (dále jen „DJKT“), nabízí členství v Klubu opery / činohry / muzikálu / baletu DJKT. Členství v klubech opravňuje k přednostním rezervacím a nákupu vstupenek na představení z produkce DJKT před spuštěním standardního prodeje, a to nejdříve 5 pracovních dnů před zahájením předprodeje od 10:00 pouze v pokladně předprodeje, Smetanovy sady 16, Plzeň, a k účasti na speciálních akcích.

Členství vzniká přihláškou a následně zaplacením členského poplatku a složením předem stanovené částky, která se následně přemění na kredit. Počet kreditů odpovídá stanovené částce, tzn. jeden kredit odpovídá jedné koruně české.  Členství zaniká uplynutím doby jeho platnosti, stejně tak nevyčerpané kredity pozbývají platnosti při uplynutí doby platnosti členství. V případě, že dojde k ukončení členství před skončením doby jeho platnosti, na žádost člena, nevyčerpané kredity se nevrací.

NOVĚ! Členství v jednotlivých klubech je možné zakoupit vždy na 6 měsíců nebo 12 měsíců
od data pořízení členství. Členství po uplynutí této doby nelze prodlužovat, zakládá se nové na další období. Výhody je možné čerpat vždy v aktuálně vypsaných termínech během platnosti členství.

Členství v Klubu DJKT je nepřenosné, členové obdrží kartičku, která je rovněž nepřenosná a se kterou jsou povinni se prokázat při rezervaci a nákupu vstupenek spolu s dokladem totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Na jednu osobu je možné vystavit pouze jednu kartičku. V případě nezletilého člena je na kartičce uveden zákonný zástupce a v závorce jméno nezletilého. Kartičkou je nutné se prokázat také na všech akcích spojených s členstvím v klubu. V případě ztráty členské kartičky DJKT neručí za případně vzniklé škody. Datum ukončení platnosti členství je vyznačen na členské kartičce.

V rámci členství je možný přednostní nákup vstupenek na základě předem stanovené předplacené částky, tedy kreditu na nákup vstupenek. Cena členství je v jednotlivých klubech různá. Stanovenou částku odpovídající jednotlivému členství uhradí člen na základě vystavené faktury. Tato částka se následně přemění na kredit na nákup vstupenek. V případě vyčerpání celého kreditu na nákup vstupenek zůstávají členům klubů výhody se členstvím spojené až do konce platnosti členství (kromě přednostního nákupu vstupenek). Pro pokračování přednostního nákupu vstupenek je nutné opět předplatit stanovenou částku, tedy dobýt si kredit, za který lze vstupenky čerpat. Přednostně zakoupené vstupenky v rámci členství nelze platit jiným způsobem než odečtem z předplaceného kreditu člena klubu. Na každý jednotlivý nákup vstupenek je členům vystaven daňový doklad (faktura).  Kredit nevyčerpaný do doby platnosti členství se nevrací.

Maximální počet přednostních vstupenek na jedno představení není limitován, pokud nebude z provozních důvodů DJKT stanoveno jinak. V takovém případě má člen klubu garantován přednostní nákup minimálně 4 vstupenek na jedno představení. O omezení počtu přednostních vstupenek budou členové klubu informování nejpozději 24 hodin před zahájením přednostního prodeje na e-mailovou adresu člena. Přednostní nákup vstupenek se nevztahuje na premiéry DJKT.

Za členství v klubu se platí členský poplatek, který je v jednotlivých klubech různý. V průběhu platnosti členství je příslušný členský poplatek odečten pouze jednou, a to z první předplacené částky na nákup vstupenek, výše předplaceného kreditu tak bude snížena o členský poplatek. Členský poplatek bude vyúčtován na faktuře s nákupem kreditů.

Členský poplatek nebude uplatňován zpětně na členství zakoupená před 2. 1. 2024.

Přehled akcí (bonusů), které jsou spojeny s členstvím v jednotlivých klubech, bude zveřejněn na webu DJKT vždy min. 2× v aktuální sezóně. Účast na akcích platí pro 1 osobu (člena), pokud není uvedeno jinak.

O termínech akcí budou členové klubů informováni e-mailem a prostřednictvím aktuality zveřejněné na webu DJKT a na stránce projektu Klub DJKT www.djkt.eu/prodej-a-sluzby/klub-djkt.

Vstupenky zakoupené v rámci členství v klubech DJKT nelze vyměnit ani vrátit. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.

Změna programu bonusových akcí vyhrazena.

Podrobné informace pro jednotlivé kluby jsou uvedeny v příloze Klub DJKT obch. podmínky jednotlivé kluby.

Kontakt pro prodej vstupenek:
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., Oddělení prodeje a služeb, Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň
Barbora Nováková, tel.: 378 038 444, e-mail: barbora.novakova@djkt.eu 

Kontakt pro bonusové akce je uveden v podrobných informacích pro jednotlivé kluby.

12. Dětská představení

Na pohádky na Malou scénu DJKT poskytujeme dětem do 10 let vstupenky za 99 Kč. Tuto cenu je možno uplatnit i při nákupu on-line. Nárok na zvýhodněnou cenu může být kontrolován při vstupu do sálu. 

13. Slevy

Držitelům průkazky ZTP poskytujeme 50% slevu na vstupenku, držitelům průkazky ZTP/P 50% slevu na 2 vstupenky /včetně doprovodu/. Pokud držitel ZTP a ZTP/P uplatňuje slevu na vstupenku, průkazku musí vždy předložit při nákupu vstupenky a při vstupu do hlediště před představením. Slevu nelze uplatnit on-line.

Studentům poskytujeme slevu na vstupenky v rámci tzv. studentského last minute (SLM), který je vyhlašován na vybraná představení, která jsou uvedena na webových stránkách DJKT v sekci Pro studenty a označena v programu na příslušné období. Platný studentský průkaz opravňující k nákupu zlevněného vstupného musí být předložen spolu se vstupenkou při vstupu do hlediště před představením.

Nárok na zlevněné vstupné mají také žáci základních škol (ZŠ), kteří nemají žádný studentský průkaz. Při vstupu do hlediště uvaděčka posoudí, zda zlevněnou vstupenku uplatňuje dítě. Pokud by došlo k tomu, že vstupenku bude uplatňovat divák, který je evidentně starší 15 let a nemá studentský průkaz, nebude vpuštěn do hlediště. V případě, že nebude splněna podmínka věku, je nutné doplatit chybějící částku za vstupné. Doplatek lze uhradit buď v pokladně předprodeje DJKT nebo v divadelních pokladnách jednotlivých scén otevřených vždy hodinu před začátkem představení.

Slevy ½ hodiny před představením /na nevyprodaná představení z produkce DJKT/ bez předchozí rezervace poskytujeme slevu 50 % na nákup vstupenek. Slevu nelze uplatnit na Matiné, Muzikálová matiné, Nocturna DJKT, mimořádné projekty DJKT a představení mimo produkci DJKT.

14.  Předplatné

Abonenti jsou povinni při vstupu do hlediště předložit platnou abonentku. Abonenti uplatňující slevu ZTP, ZTP/P jsou povinni předložit také tento průkaz společně s platnou abonentkou. Ve výjimečném případě zapomenutí abonentky může v seznamu abonentů vyhledat číslo abonentky inspektorka hlediště, ovšem za poplatek 20 Kč.

Abonentní skupina nebude otevřena, pokud nedosáhne dostatečného počtu zájemců – v takovém případě bude zájemcům nabídnuta skupina náhradní.

Začátky představení jsou od 19 hodin, pokud není v programu uvedeno jinak.

Abonentky jsou přenosné. Abonentky se slevou ZTP a ZTP/P jsou také přenosné, k této zlevněné abonentce je však nutné doplatit jednorázovou částku, která činí:

- 100 Kč na představení ve Velkém divadle
- 150 Kč na představení na Nové scéně
- 50 Kč na představení na Malé scéně a na program ve všech foyer (např. matiné)

Příjmový doklad o zaplacení doplatku je nutné předložit spolu s abonentkou při vstupu do hlediště. Doplatek lze uhradit buď v pokladně předprodeje DJKT nebo v divadelních pokladnách jednotlivých scén, otevřených vždy hodinu před začátkem představení.

Zakoupené předplatné nelze měnit ani vracet.

Po začátku představení již není vstup do hlediště povolen. Do hlediště je zakázán vstup s jídlem a pitím a pořizování audio a videozáznamů atd.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., má právo na změnu titulu představení, která může nastat z provozních důvodů (onemocnění atd.), z těchto důvodů si také vyhrazuje právo na změnu termínu a přesun představení na jiný den.

15. Prohlídky divadelních budov

Předprodej ve Smetanových sadech 16, po-pá 10-18 hodin.

Prohlídky je nutné rezervovat předem a jejich termíny jsou zveřejňovány na webu DJKT.

16. Reklamace

Kupující je povinen uplatnit jakoukoliv reklamaci související s prodejem produktů a se smluvním vztahem tímto prodejem založeným u DJKT písemně a bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím e-mailu vstupenky@djkt.eu.

17. Zpracování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se prodávající řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (dále jen „Subjekt“).

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace se sídlem Plzeň – Jižní Předměstí, Palackého náměstí 2971/30, PSČ 301 00, lČO: 00078051, DIČ: CZ00078051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni pod značkou Pr 635 (dále také „Správce“) zpracovává osobní údaje pro účely zajištění a poskytování dále uvedených plnění:

 • zajištění účasti kupujícího na představeních pořádaných DJKT,
 • evidence v databázi diváků správce a
 • k zasílání obchodních sdělení,

a to po dobu účasti na jejich využívání, včetně doby nutné k jejímu administrativnímu ukončení v souladu s příslušnými předpisy.

Osobní údaje budou použity pouze pro účely plnění smlouvy, a to především k zasílání informací o termínech konání představení, jejich změnách a o dalších důležitých informací pro účast na představení nebo k zasílání obchodních sdělení správce na základě oprávněného zájmu správce.

Správce je oprávněn osobní údaje subjektu zpracovávat nejdéle do uplynutí 5 let ode dne ukončení smlouvy a údaje pro zasílání obchodních sdělení do vznesení námitek nebo odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt může kdykoliv bezplatně správci sdělit, že si nepřeje dostávat další obchodní sdělení, a to prostřednictvím e-mailu: vstupenky@djkt.eu.

 

Subjekt má dle článku 13 až 22 GDPR právo:

 • být informován o zpracování svých osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR,
 • na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR,
 • na opravu svých osobních údajů podle článku 16 GDPR,
 • na výmaz podle článku 17 GDPR,
 • na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR,
 • na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR,
 • vznést námitku včetně práva odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle článku 21 GDPR,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování podle článku 22 GDPR.

Subjekt je oprávněn svá práva uplatnit u správce. Stejně tak má subjekt právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Přístup k osobním údajům subjektu mají pouze pověření zaměstnanci správce v rámci účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, se kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů bude subjektu sdělen na základě písemného vyžádání.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, je-li pro to právní základ.

Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Jiří Baumruk, Tel.: +420 378 032 207, e-mail: baumruk@plzen.eu, web: plzen.eu, MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

DJKT využívá Cookies v souladu s platnou právní úpravou. Zákon uvádí, že lze vkládat Cookies na zařízení kupujícího, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky DJKT. Pro všechny ostatní typy Cookies je třeba souhlasu kupujícího.

18.  Všeobecné informace

U inscenace, která je nastudována v originále, je použito titulkovací zařízení s českým překladem.


Vstupenky lze zakoupit i na představení označená skupinou.


Časové údaje o délce představení jsou pouze orientační.


Představení začínají v 19 hodin (pokud není uvedeno jinak).


Vstup do hlediště po začátku představení není povolen.


Zaplacené vstupenky se nevrací a není možné je měnit

 

Konzumace občerstvení je možná pouze v místech k tomu určených. Vnášení jídla a pití do prostoru hlediště, včetně jednotlivých loží, není povoleno. Divák je povinen zachovávat čistotu a pořádek.

Do všech budov DJKT je zakázáno vstupovat v doprovodu zvířat, zejména psů a koček a dalších domácích zvířat, výjimku tvoří pouze vodící a asistenční psi u zdravotně postižených osob.

Před začátkem představení je divák povinen vypnout či ztišit mobilní telefon a v průběhu představení je zakázáno jakékoliv jeho používání. Fotografování a pořizování audio či video záznamů je taktéž zakázáno. DJKT si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování těchto nařízení v průběhu celého představení. V případě neoprávněného pořízení fotografií a záznamů má hledištní personál DJKT právo vyzvat diváka k jejich smazání, případně toto smazání zajistit jinými prostředky.

DJKT má právo na změnu programu, která může nastat z provozních a jiných závažných důvodů (onemocnění atd.).
Diváci uplatňující slevu na průkaz ZTP, ZTP/P a studentský průkaz musí tento průkaz předložit nejen při nákupu vstupenky/abonentky, ale i při vstupu do hlediště.
Upozorňujeme diváky, že v některých inscenacích se používají tabákové výrobky, stroboskop a může být i zvýšená hlučnost.


Bližší informace na webových stránkách Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace, www.djkt.eu, facebook.com/djktplzen.

Kontakty:

Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace
Oddělení prodeje a služeb

Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň

Telefon:  +420 378 038 190
E- mail: vstupenky@djkt.eu

19.   Závěrečná ustanovení

Při nákupu produktů prostřednictvím Plzeňské vstupenky je kupující povinen se seznámit také s obchodními podmínkami Plzeňské vstupenky http://www.plzenskavstupenka.cz

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Jejich změněnou aktuální podobu vždy uveřejní na svých webových stránkách. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodávající nejprve využít linku

e-mailové: vstupenky@djkt.eu nebo telefonické podpory na tel.: +420 378 038 190 prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč jsou dle aktuálních právních předpisů zveřejněny v Registru smluv.

Pokud vztah založení kupní smlouvu obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí ruší případné předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.

V Plzni dne 9. února 2024

 

 

Začátek formuláře

Partneři divadla