PROGRAM

Ochrana oznamovatelů - WHISTLEBLOWING

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice) byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele a kolegů. Při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato osoba je povinna zachovat mlčenlivost.

Kdo může protiprávní jednání oznámit

Oznamovatelem může být každá fyzická osoba, která oznámí a uvede informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací nebo jinou obdobnou činností. Takovou osobou může být zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, člen statutárního orgánu, dobrovolník, stážista nebo praktikant, který byl nebo je s DJKT ve smluvním vztahu, ale i dodavatel dodávek či služeb apod.

Čeho se může oznámení týkat

Oznámení se mají týkat jednání, které jeví znaky trestné činnosti, přestupků, protiprávního jednání nebo protiprávního jednání proti EU.

Oblasti protiprávního jednání, kterých se může oznámení týkat

 •  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů EU,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Jak protiprávní jednání oznámit

Protiprávní jednání lze oznámit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému DJKT, písemně, ústně nebo na žádost oznamovatele osobně, a to příslušné osobě, vyřizující tato oznámení o možném protiprávním jednání. Tato osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele a těch informací, jejichž zpřístupnění by mohlo zmařit předejetí nebo nápravě protiprávního stavu.

Oznamovatel uvede údaje o totožnosti (jméno, příjmení, datum narození) a jakou formou chce být informován o řešení oznámení a příslušné kontaktní údaje pro vybraný způsob informování.

Přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému DJKT

Písemně

 • poštou – písemné oznámení poštou musí být v řádně zalepené obálce opatřené nápisem uvedeným níže v kontaktech u pověřených osob.
 • E-mailem – na emailovou adresu vybrané pověřené osoby uvedené v kontaktech níže. Obě uvedené emailové adresy jsou zabezpečené s přístupem pouze příslušné osobě.

Ústně

 •  telefonicky – telefonický hovor není zaznamenán. Telefonické oznámení lze učinit v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00h.
 • osobně – domluvení osobní schůzky s vybranou pověřenou osobou je možné na jejím mobilním telefonu v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00h

 

Ústní oznámení může být dle domluvy nahráno nebo zapsáno, s možností zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit podpisem oznamovatele.

Příslušné osoby vyřizující oznámení – kontaktní údaje:

1.       Pověřená osoba

Eva Velkoborská
Písemné oznámení poštou:
K rukám Evy Velkoborské – NEOTVÍRAT! Whistleblowing!
Palackého 2971/30
301 00 Plzeň 

Zabezpečená emailová adresa, do které má přístup pouze příslušná osoba:

Eva.Velkoborská@djkt.eu

Ústní oznámení  nebo domluvení osobní schůzky je možné na tel. čísle:
+420 720 029 977

Hovor není zaznamenáván.

2.       Pověřená osoba

Kateřina Faistová
Písemné oznámení poštou:
K rukám Kateřiny Faistové – NEOTVÍRAT! Whistleblowing!
Palackého 2971/30
301 00 Plzeň

Zabezpečená emailová adresa, do které má přístup pouze příslušná osoba:

Katerina.Faistova@djkt.eu

Ústní oznámení nebo domluvení osobní schůzky je možné na tel. čísle:
+420 606 054 426

Hovor není zaznamenáván.

Další možnosti oznámení protiprávního jednání:

 • Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2
 • Podnět přímo příslušnému kontrolnímu orgánu
 • Zveřejněním za splnění zákonných podmínek o přijetí oznámení a následně k vyrozumění o výsledku posouzení oznámení.
 • pokud podané oznámení nebylo posouzeno nebo nebylo přijato vhodné opatření
 • pokud protiprávní jednání může vést k závažnému následku, např. bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo ke vzniku nenapravitelné újmy

Lhůty

Ve lhůtě sedmi dnů od přijetí oznámení je oznamovateli potvrzeno přijetí oznámení, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá. Skutečnosti uvedené v oznámení jsou prověřovány např. formou interního šetření, oznamovatel může být požádán o objasnění sdělených informací, nebo o poskytnutí dodatečných informací. V průběhu šetření mohou být provedena dílčí opatření k zabránění pokračování v nezákonné činnosti.

Posouzení podání bude provedeno do třiceti dnů od podání. V případě složitějšího šetření může být lhůta 2x prodloužena, vždy o dalších 30 dnů. Oznamovatel obdrží v uvedené lhůtě písemný výsledek posouzení a informaci o případných přijatých opatřeních.

Pokud bude podání posouzeno jako důvodné, DJKT bude řešitelem vyzváno k nápravě.

Pokud bude podání posouzeno jako nedůvodné, ale porušující jiná pravidla, bude oznamovatel písemně odkázán na příslušnou možnost nápravy.

Prostředky nápravy a ochranné postupy proti odvetným opatřením

Vůči oznamovateli je výslovně zakázáno uplatňovat odvetná opatření.

Pokud by byl tento zákaz porušen a došlo k postižení oznamovatele odvetnými opatřeními, může využít prostředky nápravy, např. pracovně právní žaloba o neplatnost výpovědi, v případě předchozího propuštění, neplatnost přeložení nebo přeložení na nižší pozici, náhrada za ztrátu příjmů v budoucnu, náhrada nákladů spojených se změnou povolání, náhrada za jiné ekonomické újmy, jako jsou výdaje na právní ochranu a náklady na lékařské ošetření, a za nemateriální újmu (podrobněji čl. 19 — 24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937).

Zpracování osobních údajů a způsob zachování režimu důvěrnosti

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

 Důvěrnost informací obsažených v oznámení oznamovatele je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně příslušná osoba. Řešitel byl poučen o svých právech a povinnostech. Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky.

 Elektronická komunikace prostřednictvím uvedených e-mailových adres je řádně zabezpečena a přístup do ní má výhradně řešitel. Po celou dobu šetření i po jeho ukončení je chráněna důvěrnost a totožnost oznamovatele.

Poučení

Ochranu nelze poskytovat oznamovatelům podávajícím vědomě nepravdivé, zlovolné oznámení.

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu.

Další informace

Další informace k ochraně oznamovatelů lze najít na specializovaném webu: https://oznamovatel.justice.cz/

 

Zveřejněno: 28. 7. 2023 (Nový zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů nabývá účinnosti od 1. 8. 2023)

Partneři divadla