CS

Zřizovací listina

Plzeň, statutární město vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003, podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění), podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) toto úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace, která je samostatnou právnickou osobou, oprávněnou jednat a zavazovat se vlastním jménem.

1. Název organizace: Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace

2. Sídlo organizace: Plzeň – Jižní Předměstí, Palackého náměstí 2971/30, PSČ 301 00

3. IČ: 00078051

4. Označení zřizovatele: Plzeň, statutární město

Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně prostřednictvím Magistrátu města Plzně a v souladu s organizačním řádem MMP.

5. Základní účel zřízení: divadelní a koncertní činnost

6. Předmět činnosti:

6.1. Hlavní činnosti :

  • pořádání veřejných divadelních představení (opera, opereta, činohra, balet a muzikál) v budovách divadla i v jiných kulturních zařízeních

  • pořádání koncertů ve stejném rozsahu jako u divadelních představení

  • pořádání i poskytování jiných kulturních, vzdělávacích, osvětových a veřejně prospěšných akcí i služeb, včetně výstav a festivalů

  • vydávání periodických a neperiodických tiskovin
  • Divadlo Josefa Kajetána Tyla je členem zájmového sdružení právnických osob – Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň

6.2. Doplňkové činnosti:

  • provozování ubytovacích zařízení pro zaměstnance organizace

  • půjčování předmětů divadelních výprav

  • hudební, dramatická, pohybová a baletní výuka pro děti a mládež

  • výkon jiných souvisejících činností se souhlasem zřizovatele

7. Statutární orgán:

7.1. Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech s výjimkou právních úkonů uvedených v bodu 8.4. této zřizovací listiny a vyjma právních úkonů vyloučených Statutem města Plzně a právními

předpisy. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Plzně na návrh ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu MMP. Ředitel organizace je povinen dbát pokynů vedoucího útvaru, který zabezpečuje plnění úkolů zřizovatele a ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu MMP.

7.2. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis.

8. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného organizaci k hospodaření a vymezení práv a povinností organizace:

8.1. Organizaci je předán k hospodaření majetek statutárního města Plzně, který jí byl dosud svěřen do správy k vlastnímu hospodářskému využití (dále jen „svěřený majetek“). Svěřený majetek je vymezen v přílohách, které jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny. Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příslušné příspěvkové organizace. Obsah svěření (práva, povinnosti a odpovědnost správce) jsou vymezeny v bodech 8.4. až 8.10. této zřizovací listiny.

Ve své činnosti se organizace řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vnitřními předpisy zřizovatele a usneseními orgánů statutárního města Plzně.

Organizace hospodaří též s dalším majetkem statutárního města Plzně, pokud jí byl svěřen smlouvou. V takovém případě smlouva stanoví výčet svěřeného majetku i rozsah svěřených práv a povinností s tím souvisejících.

Organizace hospodaří a nakládá svým jménem s finančním příspěvkem z rozpočtu statutárního města Plzně, se získanými finančními prostředky a s užitky a výnosy z majetku, předaného organizaci dle bodu 8.1. této zřizovací listiny.

Organizace je oprávněna nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a v pokladně.

8.2. Organizace může dále v souladu se svým posláním a v rámci svého předmětu činnosti hospodařit i s majetkem jiných právnických osob nebo státu, a to na základě smlouvy s nimi uzavřené.

8.3. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele bez jeho předchozího souhlasu, nestanoví-li zřizovací listina jinak. Rozhodování o nabývání nemovitostí je vyhrazeno zřizovateli.

Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí či pořízení za majetek svěřený organizaci.

Organizace je oprávněna přijímat do vlastnictví zřizovatele dary – movité věci, v tomto případě jedná za statutární město Plzeň příspěvková organizace.

Do svého vlastnictví organizace nabývá dary ve formě movitých věcí, u kterých si dárce vyhradil nabytí do vlastnictví organizace a peněžitých darů či jiných plněních majících charakter peněžitého daru.

Zřizovatel poskytuje organizaci předchozí souhlas k nabývání peněžitých darů účelově neurčených do vlastnictví organizace. K nabývání ostatních darů do vlastnictví organizace je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.

8.4. S majetkem statutárního města Plzně, předaným dle bodu 8.1. této zřizovací listiny, hospodaří organizace jako s majetkem vlastním s výjimkou těchto právních úkonů, které podléhají předchozímu souhlasu orgánů města:

a) nabývání a převod nemovitostí;

b) bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká svěřeného majetku a pohledávek s majetkem spojených;

c) přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky;

d) bezúplatný převod věcí movitých;

e) omezení vlastnických dispozičních práv;

f) změna funkčního charakteru nemovitosti a stavební úpravy přesahující úroveň běžné údržby;

g) bezúplatné zřízení věcných břemen váznoucích na městském majetku svědčících ve prospěch jiného subjektu, zrušení věcných břemen váznoucích na cizím majetku svědčících ve prospěch statutárního města Plzně;

h) prodej movitého majetku s výjimkou majetku uvedeného v bodě 8.5. písm. j);

i) pořizovaní věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi najaté věci (leasing).

8.5. Při hospodaření se svěřeným majetkem je organizace zejména povinna:

a) užívat majetek výlučně v souladu s předmětem své činnosti a hájit zájmy města tak, aby bylo dosaženo maximálního trvalého prospěchu pro město a jeho občany. V případě nejasností je rozhodující stanovisko rady města, nevyjádřilo-li se k věci již zastupitelstvo; 

b) vést a aktualizovat evidenci o svěřeném majetku; 

c) samostatně evidovat příjmy ze svěřeného majetku, a to vč. výdajů tak, aby byl dodržen zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění;

d) provádět údržbu svěřeného majetku (vč. přípravy event. rekonstrukcí a modernizace);

e) zabezpečit ochranu a sjednat přiměřené pojištění tohoto majetku;

f) zastupovat město v řízení před státními orgány, s výjimkou soudů, zastupovat město při územním a stavebním řízení ve věcech týkajících se tohoto majetku;

g) spravovat a udržovat svěřený majetek tak, aby bylo dosaženo jeho optimálního využití ve prospěch vlastníka;

h) uzavírat nájemní smlouvy na dočasně nevyužívaný svěřený majetek v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se Statutem města Plzně, v platném znění; 

i) dodržovat zásadu, že nájem služebního bytu je vázán na výkon práce nájemce pro organizaci;

j) realizovat prodej nepotřebného movitého majetku, pro který nebyl nalezen správce v rámci složek města pomocí zveřejnění na portálu města. Pokud není nalezen žádný zájemce, je organizace oprávněna svým jménem prodat movitý majetek s pořizovací cenou do 50 tis. Kč včetně za jeden kus, kdy výnosy z tohoto prodeje budou výnosem příspěvkové organizace. Kupní cena bude realizována za cenu aktuálně dosažitelnou na trhu. Toto právo se nevztahuje na automobily a výpočetní techniku.

8.6. Organizace je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy na dočasně nevyužitý svěřený majetek na dobu určitou ne delší než jeden rok.

8.7. Organizace nese odpovědnost za škodu:

a) vůči třetím osobám; 

b) vůči majetku zřizovatele 

plynoucí ze správy a z hospodaření s majetkem uvedeným v bodě 8.1. této zřizovací listiny.

8.8. Rozhodnutím Zastupitelstva města Plzně může být předání majetku k hospodaření organizaci kdykoliv ukončeno nebo omezeno a kterákoliv část svěřeného majetku může být z dispozičních práv organizace vyjmuta.

8.9. Za svěřený movitý a nemovitý majetek a jeho řádné a hospodárné využívání odpovídá ředitel organizace.

8.10. Organizace je povinna informovat neprodleně ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu MMP o všech mimosoudních vyrovnáních, a u smluvních pokut, úroků z prodlení v částce nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech, pokud je příspěvkové organizaci tato penalizace předepsána. Tím není dotčena povinnost statutárního orgánu vypořádat každou udělenou pokutu či povinnost uhradit úrok z prodlení.

8.11. K uzavření nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce, ve které organizace vystupuje jako nájemce či vypůjčitel, na dobu neurčitou anebo na dobu delší jednoho roku je nutný souhlas zřizovatele.

9. Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena:

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 1991 na dobu neurčitou.

10. Závěrečná ustanovení:

10.1 Další podrobnosti upravuje organizační řád městské organizace, který po schválení Radou města Plzně vydává ředitel organizace.

10.2 Zřizovací listina je vyhotovena v 6 stejnopisech, s platností originálu, z toho 5 stejnopisů obdrží zřizovatel a 1 stejnopis Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace.

10.3. Změny nebo doplnění této zřizovací listiny je možné provádět pouze číslovanými dodatky, které se po schválení zastupitelstvem města stanou nedílnou součástí zřizovací listiny.

10.4. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem podpisu a zároveň ruší zřizovací listinu Divadla Josefa Kajetána Tyla ze dne 8. prosince 2000 včetně všech dodatků.

10. 5. Součástí zřizovací listiny jsou následující přílohy:

a) Svěření movitého majetku Divadlu Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizaci;

b) Svěření nemovitého majetku Divadlu Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizaci;

a) i b) zde: 

 

V Plzni dne 2. 10. 2017

Úplné znění zřizovací listiny po zapracování Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2007, Dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2009, Dodatku č. 3 ze dne 19. 12. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 15. 7. 2015 a Dodatku č. 5 ze dne 9. 8. 2017 schválil

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D., ředitel