CS
čtvrtek, 25 duben 2019 08:07

Sojkovo kvarteto završilo poctu českým autorům

Své penzum divadelní sezóny 2018/19 splnilo Sojkovo kvarteto (Martin Kos, Martin Kaplan, Josef Fiala, Hana Vítková)  dvěma koncerty, v nichž tentokrát představili pět výrazných osobností české hudby spjatých s kvartetní tvorbou.

V říjnovém koncertě zazněl Smetanův první a Dvořákův poslední kvartet, pro své následné dubnové matiné 7. 4. vybrali tvorbu Sukovu, Janáčkovu a Martinů.

Koncert zahájila Sukova Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, kompozičně umně promyšlená skladba vystavěná na působivé gradaci. Martin Kos je jako primárius Sukova komorního orchestru bytostně spjat se Sukovou hudbou, svým mimořádně zpěvným  tónem dokáže motivovat své kolegy, což skladbě, zpracovávající  původně vokální útvar, prospívá. Následující Janáčkův 1. smyčcový kvartet z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ byl pojat spíše klasicky, neztratil však nic z potřebného napětí. „Sojkovci“ neexperimentují směrem k folklorním inspiracím (jak to kdysi učinilo Škampovo kvarteto s primáriem Pavlem Fischerem), drží se spíše obecně přijaté interpretace včetně tempového rozvržení, nicméně Janáčkova maxima - „tón z krve vyťatý“ zde byla i tentokrát naplněna.

Zbylou půlhodinu Matiné vyplnil 5. smyčcový kvartet Bohuslava Martinů, jedno z děl završujících skladatelovo pařížské období. Vzhledem k řadě okolností, při nichž vznikl, je mnohými považován za téměř programní dílo. Martinů ho psal od dubna do května roku 1938 a věnoval Vítězslavě Kaprálové. Od  klasické uměřenosti svých předchozích komorních děl zde skladatel přechází do jiné polohy plné afektů, čímž jistým způsobem organicky navazuje na Janáčkovy kvartety. Interpretačně klade tento kvartet vysoké nároky na přesnou souhru v  rychle pulsujících  pasážích 1. a 3. věty, zatímco v záblescích lyrických ploch zbylých kontrastních vět si žádá líbeznou zpěvnost. Lze s radostí konstatovat, že svého úkolu se Sojkovci zhostili nadmíru zodpovědně a opět prokázali, že v rámci naší kvartetní scény se díky svému vytrvalému úsilí dávno pozvedli nad běžnou regionální úroveň. Na další setkání se „Sojkovci“ se  budeme těšit v rámci divadelních Matiné ve foyeru Velkého divadla i v následující sezóně.

text Marta Ulrychová

Muzikál_858x246.jpg