PROGRAM

DDD více informací

Výuka dramatické divadelní dílny je rozdělena do dvou věkových kategorií z důvodu rozdílného přístupu k žákům.

 

1. kategorie je zaměřena na menší děti ve věku 7-12 let, kde si děti především hrají. Ale nejde o náhodné „hraní si“. Vždy je vedeno nějakou skrytou myšlenkou, nápadem, záměrem. Společné hry mají v dětech probouzet fantazii, spontánnost, solidaritu, vtip a v neposlední řadě i vzájemnou komunikaci. Hry jsou prováděny ve velkých skupinách i v menších seskupeních, kdy je například dětem zadána situace (... jste zvířátka v lese, kde je plno odpadků) a děti samy si zvolí, jaké zvířátko budou hrát a jak si společně vymyslí, co tedy s těmi odpadky udělají....

Nebo si děti společně vytvoří parafrázi známé pohádky a zkusí si ji zahrát. Lektoři pak s dětmi probírají jejich nápady, vysvětlují si vzájemně čemu rozuměli a čemu ne, zkouší si pohádku zahrát znovu „s připomínkami“.

Dále se lektoři snaží děti vést ke čtení dětské literatury. Některé etudy jsou pak vymýšleny na základě zkušeností a poznatků, které si děti přinesou z vlastní četby, a jsou rozšiřovány nápady, které přinášejí ostatní zúčastnění.
Hodně společných her je pohybových. Nejen, že se během nich děti uvolní a probudí se v nich větší energie pro následnou práci, ale rozvíjejí si v nich smysl pro rytmus, učí se soustředění a intuici. Také se v nich posiluje dechová zásoba. Dech je totiž základním stavebním prvkem k odbourávání trémy.
Od vzniku DDD se podařilo (navzdory kovidové krizi) vytvořit s první kategorií několik zajímavých veřejných výstupů – děti napsaly a některé i samy načetly pohádky pro seniory v Domovech důchodců, vymyslely a natočily vánoční pohádku pro rodiče, a zatím jejich posledním počinem byla otevřená hodina v závěru letošního školního roku, kde děti hrály různé etudy na daná témata a zapojily do nich i návštěvníky:-)

 2. kategorie je pro mládež ve věku 13-20 let. Tato kategorie je zájemci více vyhledávaná, neboť výuka v dramatických kroužcích při školách většinou končí se základní školní docházkou. Zároveň se do této kategorie hlásí studenti, kteří třeba zvažují přijímací zkoušky na umělecké školy.
I zde se základ výuky staví na společných etudách na různá témata, která si ale většinou hledají a vymýšlejí sami studenti. I zde se věnujeme pohybovým etudám, ale s větší náročností, například s propojením mluvního projevu. Tedy: rytmus, pohyb, dech, mluva.

Etudy jsou prováděny i v menších skupinkách – po dvou, po třech – kdy studenti dostanou pouze zadání charakteru své postavy, ale situaci si musí vymyslet jen na základě zadání.

Dalším příkladem je vymýšlení a stavba situace a charakteru pouze na základě obdržené věty. Každý jednotlivec ve skupině dostane jednu jednoduchou větu (například repliku z nějaké hry či literatury, každý samozřejmě jinou) a na jejich základě tvoří situaci. A i zde jsou dvě možnosti – buď si vše mohou studenti připravit v rozmezí několika minut a pak to ostatním předvést, nebo rovnou improvizují a musí reagovat okamžitě a intuitivně. To vše vede k jejich soustředění, vzájemné ohleduplnosti, vnímání, komunikaci a respektu. Mnohokrát vzniknou absurdní, ale velice vtipné situace.

Zároveň se i v této kategorii snažíme objevovat hodnoty jazyka a literatury. Pozitivní je, že většina studentů v této věkové kategorii je zvyklá číst a velice dobře se orientuje i v celospolečenské situaci. I to je totiž jedním z témat DDD. Divadlo má být obrazem doby a všichni by o současné době měli mít přehled. Během výuky probíhají vášnivé debaty na společenská témata, ať už jde o ekologii, zdravý životní styl, vzdělávání, politiku, stravování, vztahy. Snažíme se, aby se názory tříbily a studenti byli vstřícní k názorům druhých.

Kovidovou krizi jsme v této skupině řešili týdenním „příměstským“ táborem, kdy jsme spolu prožili šest intenzivních dnů, během kterých vzniklo představení s názvem Otázky DDD. Inscenace byla založena na otázkách, které vykrystalizovaly z přinesených literárních ukázek, novinových článků, internetové komunikace, i z divadelní hry. Na základě otázek pak studenti improvizovali situace, ty se pak poskládaly do jednolitého tvaru a tzv. „zafixovaly“ – tedy uložily do paměti tak, abychom představení mohli odehrát i za pár měsíců. Což se podařilo v listopadu 2021, v rámci projektu „Týden s činohrou“.

Školní rok 2021/2022 jsme nejprve věnovali zkoušení jednotlivých krátkých situací z knihy Farma zvířat, kterou jsme si nejprve celou společně přečetli. Druhé pololetí jsme věnovali závěrečnému Projektu DDD – veřejnému představení pro rodiče a zájemce. Rozhodli jsme se systém improvizací, který studenty baví a již ho dobře zvládají, zkrotit do pevnějšího, již daného, napsaného tvaru.

Na základě témat, která se ve společných debatách často opakovala, jsme vybrali dvě krátké divadelní hry, obsahově i jazykově studentům blízké, a snažili se propojit jasně danou situaci, jasně daný text a jasně daný charakter postavy s volností improvizace a s tvorbou hereckého jednání. Tím jsme se alespoň trochu přiblížili opravdové herecké práci, ke které by DDD měla směřovat.

To je totiž záměrem DDD – přes radost ze společného setkání a hraní si, zjistit, jak vlastně funguje divadlo a herecká práce. Jak je důležité umět číst – smysluplně (nejen otrocky skládat slova vedle sebe). Jak potřebná je ohleduplnost a vnímavost. Jak náročné je mluvit a zároveň se pohybovat. Jak je hezké mít kolem sebe stejně smýšlející kamarády.

 

Obě kategorie ukazují svou práci ve vánočních i závěrečných projektech a otevřených hodinách nebo se podílejí na různých aktivitách DJKT.

DDD otázky 3.11.2021

Závěrečný projekt 10.9.2022

Literární kavárna 15.6.2022

Otevřená hodina 21.6.2022

 

Členové DDD rovněž účinkují v mnoha představeních na všech scénách DJKT.

1x6 pohádek

Benda 300.2.2

Čarodějky ze Salemu

Chytrá horákyně

Klapzubova jedenáctka

Lindauer? Pākehā!

Neapolská choroba

Soumrak bohů

 

Partneři divadla